Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, applicaties, informatie en diensten die door 4Shipping, gevestigd te Krimpen aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58818529 worden uitgevoerd of aangeboden/beschikbaar gesteld worden.  

Artikel 1. Inhoud van de overeenkomst

4Shipping biedt met haar logistieke platform(en) (hierna te noemen “app”) een digitale plek waar betrokkenen bij het vervoeren van lading met elkaar in contact kunnen komen voor transportopdrachten, transport capaciteit, planning, documentgeneratie, communicatie en andere transport gerelateerde zaken aan. Het doel van 4Shipping is om de organisatie van transport eenvoudiger te maken. Via de app kunnen geregistreerde gebruikers overeenkomsten sluiten en gegevens met elkaar uitwisselen. 4Shipping is noch partij noch bemiddelaar bij deze overeenkomsten en gegevensuitwisseling, maar stelt de gebruikers alleen de infrastructuur tegen een vergoeding voor het gebruik ervan ter beschikking. De 4Shipping app bestaat uit een web-based systeem. 4Shipping behoudt zich het recht voor in de toekomst een alternatieve technologie aan te bieden.

Artikel 2. Gebruikers en registratie

2.1 Een geregistreerde is een natuurlijk persoon en/of een onderneming (rechtspersoon) die vertegenwoordigd wordt door een of meer natuurlijke personen. De app is uitsluitend bedoeld voor transport gerelateerde bedrijven.

2.2 Als gebruikers van de 4Shipping app gebruik willen maken, moeten zij zich hiervoor registreren alsmede de algemene voorwaarde te accepteren en voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de registratie overeenkomst. De overeenkomst tussen 4Shipping en de gebruiker aangaande het gebruik van de app komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door 4Shipping. 4Shipping beoordeelt de registratie voordat de gebruiker toegang krijgt.

2.3 4Shipping behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de tot stand koming van de overeenkomst van de registratie te blokkeren indien, deze persoon of entiteit niet actief is in de transport sector, deze persoon of entiteit niet in het bezit is van een geldig BTW en KvK nummer, of indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de registratie van de betreffende persoon of entiteit nadelig voor 4Shipping en/of andere geregistreerde zou kunnen zijn.

2.4 De geregistreerde is tijdens registratie en bij het gebruik van de app verantwoordelijk voor waarheidsgetrouwe informatie, welke verschaft wordt aan 4Shipping en andere gebruikers van de app.

2.5 Door het accepteren van de algemene voorwaarden, accepteert de gebruiker tevens het privacy regelement.

2.6 De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De geregistreerde heeft het recht het registratiecontract op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Op voorwaarde dat de geregistreerde alle verplichtingen vallend onder de overeenkomst is nagekomen. De opzegging van het registratiecontract dient schriftelijk te geschieden. Met de opzegging stopt eveneens het recht om de app van 4Shipping te gebruiken. De gebruiker verplicht zich, ook na beëindiging van de gebruikersovereenkomst, alle hem door de 4Shipping app bekend geworden informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken of anderszins te verspreiden.

2.7 4Shipping behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de app te blokkeren, indien: a) de geregistreerde zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, b) de geregistreerde de app of informatie binnen de app misbruikt, c) uitstel van betaling of faillissement van de geregistreerde is aangevraagd, d) de gebruiker contracten afsluit buiten de app waarvan het aanbod gepubliceerd is binnen de app, e) de geregistreerde gedurende 12 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de app.

2.8 4Shipping heeft het volledige recht om zijn rechten, vallend onder de overeenkomst met gebruikers aan derden over te dragen, of de verplichtingen door derden te laten uitvoeren. Het is de geregistreerde niet toegestaan de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Shipping.

2.9 De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk dat zij zich aan alle geldende lokale, nationale en internationale wetten, verordeningen, bepalingen en invoerrechten, die in relatie tot het gebruik van de app relevant zijn, te houden en deze toe te passen.

Artikel 3. Beveiliging

3.1 Elke gebruiker gebruiker geeft voor zijn persoonlijke identificatie bij registratie een wachtwoord op. Nadat de toegang tot het platform is verstrekt, kan de gebruiker inloggen met zijn persoonlijke e-mailadres en opgegeven wachtwoord. 4Shipping behoudt zich het recht hiervoor alternatieve methoden te hanteren met als doel de beveiliging te verbeteren.

3.2 De gebruiker verplicht zich zijn wachtwoord alsmede de gegevens binnen de app van 4Shipping geheim te houden en tegen inbreuk door (onbevoegde) derden te beschermen, ter voorkoming van bijvoorbeeld diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens (in het bijzonder transportopdrachten, capaciteitsaanbod of prijzen). Als de gebruiker misbruik vermoedt, dient de gebruiker dit te melden bij 4Shipping.

3.3 Het is de gebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere gebruikers aan te melden. De gebruiker zegt toe dat hij zijn wachtwoord regelmatig zal wijzigen (in ieder geval een keer per jaar)

3.4 Alle gebruikers verplichten zich om 4Shipping en de app niet te manipuleren en geen materiaal en gegevens in de app te plaatsen, die andere computersystemen, computerprogramma’s, gegevens of informatie kunnen beschadigen. Ook mag de infrastructuur van 4Shipping of van andere gebruikers niet onnodig belast worden met grote hoeveelheden gegevens, die voor het zaken doen niet relevant zijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 4Shipping is niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim van gebruikers.

4.2 4Shipping is niet aansprakelijk voor de informatie die zich bevindt in de app of hierdoor gedistribueerd is/wordt, verbonden met of door middel van de app verkregen is. De gebruiker is er zich van bewust dat een groot deel van de informatie in de app afkomstig is van derden. De verantwoordelijkheid voor deze informatie ligt bij de genoemde derden.

4.3 De geregistreerde is er zich van bewust dat hij/zij zelf verantwoordelijk is om zich te overtuigen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een (potentiele) contractpartij, alvorens het hiermee afspraken gemaakt worden of transacties plaats zullen vinden.

4.4 De geregistreerde is bij het gebruik van de app verantwoordelijk voor waarheidsgetrouwe, juiste, volledige, en auteurs- of andere rechten vrije informatie, welke verschaft wordt aan 4Shipping en andere gebruikers van de app.

4.5 De geregistreerd transporteur welke een deal verwerft doormiddel van de app, dient het transport door de eigen onderneming uit te voeren. Het is ten strengste verboden om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij/verlader.

4.6 Als de transporteur een bod uitbrengt op een reis/transport geeft hij hiermee aan dat de verplichtingen voortvloeiend uit het aanbod en uiteindelijke overeenkomst kan en zal uitvoeren voor de opgegeven prijs. Zodra de verlader (het bod van) de transporteur reserveert/onder bod plaatst kan de transporteur zich niet meer onttrekken van de verplichtingen als de verlader de transportovereenkomst definitief maakt.

4.7 Als de transporteur een bod uitgebracht heeft en de verlader (het bod van) de transporteur nog niet gereserveerd/onder bod geplaatst heeft, kan de transporteur de bieding intrekken als hij op een zeker tijdstip niet meer kan voldoen aan de verplichting. De transporteur is zelf verantwoordelijk voor het tijdig intrekken van het uitgebrachte bod indien hij niet meer aan de verplichtingen (welke voort kunnen vloeien uit het uitgebrachte bod) kan voldoen.

4.8 De geregistreerde verlader dient het uitgebrachte bod op een transportopdracht/reis (welke hij gepubliceerd heeft), uitsluitend te reserveren/ onder bod te plaatsen als de intentie bestaat om de transportovereenkomst daadwerkelijk definitief te maken. Als er geen intentie bestaat om de transportovereenkomst definitief te maken, is het dan ook niet toegestaan om (het bod van) de transporteur te reserveren/onder bod te plaatsen.

4.9 In geval van geschillen door gebruik van de app of informatie verkregen middels de app, dienen de gebruikers dit geschil onderling op te lossen en af te handelen. 4Shipping kan in dergelijke situaties wel sancties treffen en/of de gebruiker de toegang ontzeggen van de app.

4.10 4Shipping heeft een inspanningsverplichting naar beste vermogen om het goed functioneren van de app te garanderen en beschikbaar te stellen. Als er zich toch problemen voor doen, dient de gebruiker dit z.s.m. te melden telefonisch of per mail. 4Shipping zal vervolgens de problemen verhelpen, met een urgentie die af hangt van het soort probleem.

4.11 4Shipping is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of daaruit volgende schade die bij gebruikers door het gebruik van de app ontstaat, tenzij zulke schade het gevolg is van aantoonbare grove nalatigheid van 4Shipping.

4.12 Indien 4Shipping aansprakelijk gesteld wordt om welke oorzaak dan ook, zal het totaalbedrag van een eventuele schadevergoeding in geen geval het totale bedrag overschrijden, welke door de geregistreerde in de laatste zes maanden voor de datum van het voorval is betaald. 

Artikel 5 Vrijwaring

5.1 Indien er spraken is van overmacht is 4Shipping gevrijwaard van haar verplichtingen. Te denken valt o.a. aan DDos aanvallen, hacken, energie storing, telecom/internet storing, server storing, aanslagen, brand, oorlogen, natuurrampen, ingrijpen door overheden, etc.

5.2 4Shipping behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de app voor onderhoudswerkzaamheden te onderbreken. Deze werkzaamheden worden, met uitzondering van noodsituaties, buiten de gebruikelijke kantooruren verricht.

5.3 4Shipping staat niet in voor diensten/vervoersbeschikbaarheden van derden welke mogelijk gekoppeld/aangesloten zijn op de app.

5.4  Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan hun systemen die ontstaan door het downloaden van (schadelijke) bestanden, of door het gebruik van materiaal en gegevens via de app.

5.5 Als 4Shipping door de gebruiker of realties toegang verleend wordt tot systemen en/of inlogaccounts van de gebruiker, relatie of derden voor onderhoud of hulp, dan is de gebruiker/ relatie verantwoordelijk voor deze activiteiten.

5.6 4Shipping kan de functionaliteiten, structuur en gebruikers interfaces van de app wijzigen naar eigen goeddunken. Deze zullen dan middels nieuwe releases geïntroduceerd worden. Een gebruiker kan geen aanspraak maken op verdere ontwikkelingen, die doorgevoerd worden binnen de app.

Artikel 6 Kosten

6.1 Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de registratie, het aanbieden, zoeken naar en bieden op reizen. Voor het sluiten van een definitieve deal worden wel kosten in rekening gebracht.

6.2 De kosten voor het gebruik van de 4Shipping app zijn gebaseerd op een provisie van de gemaakte transportdeal welke via de app tot stand gekomen is. De actueel geldende kosten staan vermeld op de website www.4shipping.com. Ook kunnen de gebruikskosten van bepaalde functionaliteiten in de vorm van een abonnement in rekening gebracht worden, welke informatie ook te vinden is op bovengenoemde website. Abonnementen worden automatisch en stilzwijgend verlengd. Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.

6.3 Het is gebruikers niet toegestaan om met ingewonnen informatie uit de app een overeenkomst aangaande de transportopdracht buiten de app van 4Shipping om af te sluiten (en hiermee betaling van de verplichte provisie te omzeilen).

6.4 Elke gebruiker die vergoedingen voor het gebruik van de app omzeilt, probeert te omzeilen of manipuleert kan door 4Shipping onmiddellijk en voor onbepaalde tijd van het gebruik van de app uitgesloten worden. Degene die 4Shipping door deze omzeiling, poging tot omzeiling of manipulatie schade toebrengt, is aansprakelijk voor de ontstane schade en de gederfde winst.

6.5 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan of worden automatisch binnen deze termijn geïncasseerd.

6.6 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen kan 4Shipping rente wegens te late betaling in rekening brengen tegen 10% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. 4Shipping behoudt zich het recht voor om een hoger bedrag te claimen voor geldende schade wegens te late betaling.

6.7 Financiële verplichtingen of rechten die voortkomen uit het gebruik van de app zoals transportopdrachten, liggen buiten de verantwoordelijkheid van 4Shipping.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 4Shipping verleent de gebruiker alleen de gebruiksrechten m.b.t. de app en de bijbehorende documentatie. Alle rechten m.b.t. de producten en gegevens die in de app staan, blijven bij de oorspronkelijke rechtmatige eigenaar (voor zover zij niet reeds door onderhavige algemene voorwaarden worden verleend of voor de verwezenlijking van het gezamenlijk nagestreefde doel van de overeenkomst moet worden verleend).

7.2 Het intellectueel eigendom van de app, software, databases, inhoud/informatie in de app, samenstelling en inrichting van de app en website zijn eigendom van 4Shipping. Niets van de app en inhoud en website mag worden gepubliceerd, verspreid of openbaargemaakt, op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van 4Shipping en bronvermelding.

7.3 De bedrijfsnaam met beeldmerk zijn geregistreerd.

Artikel 8 Slotbepaling

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement Rotterdam.

8.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

8.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

8.5 De door 4Shipping ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door geregistreerde/ opdrachtgever.

8.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.

8.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet noodzakelijk in geval van overdracht van alle rechten en verplichtingen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij of, in het geval van 4Shipping, aan een derde die de relevante bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.

8.8 4Shipping informeert de gebruikers over wijzigingen in de algemene voorwaarde per e-mail, brief of in de app.

8.9 Indien er (interpretatie) verschillen blijken te bestaan tussen de diverse taalversies van de algemene voorwaarden, privacy regelement of cookieverklaring prevaleren de Nederlandse versies